Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen

Blogissasi näkyy

 • Työpaikan esittely. Liikeidea.
 • Mitä on päivittäiset työtehtävät? Kuvaile tyypillinen työpäiväsi tai viikkosi?
 • Mitä on työpaikkasi näkökulmasta hyvää asiakaspalvelua ja mitä on hyvä myyntityö? Niiden erot?
 • Millaisia avoimia kysymyksiä esität asiakkaille? Ja kuinka ylläpidät keskustelua?
 • Kuvaile 3 asiakaspalvelutilannetta ja kuinka keskustelu eteneni niissä?
 • Esittele rakentamiasi esillepanoja ja hyllytyksiä. Mitkä ovat keskeisimmät säännöt tai ohjeet, joita tulee noudattaa?
 • Miten teet lisämyyntiä?
 • Kuinka otat huomioon työturvallisuuden?Näyttökeskustelua varten tee itsearviointi

 • Pohdi työskentelyäsi ja kuvaile esimerkein.
 • Kirjoita pohdinnat jokaisen "pallon" alle. Lisää tarvittaessa kuvia.


Opiskelija osaa palvella asiakkaita erilaisissa ammattialan asiakaspalvelutilanteissa.

 • huomioi asiakkaan nopeasti, on aloitteellinen asiakaspalvelutilanteessa ja selviytyy siitä itsenäisesti ja luontevasti
 • keskustelee asiakkaan kanssa, kuuntelee häntä ja tekee tarvekartoituksen hyödyntäen monipuolisesti ammattialan osaamista
 • myy asiakkaalle tuotteita tai palveluja ja ohjaa niiden käytössä asiakkaan tarpeen mukaan
 • ottaa vastaan asiakkailta palautetta palveluista tai tuotteista ja kiittää asiakasta
 • palvelee vieraskielistä asiakasta luontevasti tavallisimmissa asiakaspalvelutilanteissa
 • ottaa vastaan palveluun tai myyntityöhön liittyvää palautetta sekä arvioi ja kehittää asiakaspalvelutaitojaan

Opiskelija osaa edistää myyntiä.

 • vastaanottaa omatoimisesti tuotteita, purkaa kuormia ja varastoi eri tuoteryhmiä
 • tekee oma-aloitteisesti, joutuisasti ja huolella hyllytystä
 • rakentaa esteettisiä ja kaupallisia esillepanoja
 • käyttää omatoimisesti omaan työhönsä liittyviä työvälineitä, koneita ja laitteita sekä materiaaleja
 • tuntee edustamansa tuotteet ja ylläpitää tuotetuntemustaan
 • tekee aktiivisesti lisämyyntiä tai suosittelee lisäpalveluja
 • ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä

Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä.

 • perehtyy aloitteellisesti oman työpaikkansa liikeideaan tai toiminta-ajatukseen
 • työskentelee motivoituneesti ja tavoitteellisesti työryhmän jäsenenä
 • toimii vastuullisesti, auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvuoron
 • siistii ja järjestää omatoimisesti asiakas- ja työtiloja muun toiminnan lomassa ja lajittelee jätteet huolellisesti
 • noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen tai toimipaikan toimintatavan mukaisesti
 • suunnittelee ja aikatauluttaa tarkoituksenmukaisesti työvuoronsa tehtäviä
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja alan eettisiä periaatteita omatoimisesti
 • toimii työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti